TC Dvůr Králové n. L. Logo tenisového klubu

Provozní řád

Vstup na tenisové kurty

 1. Vstupem do prostoru tenisového areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu a dbát pokynů správce areálu nebo členů výboru TC.
 2. Používání tenisových kurtů a tenisové haly je dovoleno pouze v provozní době po zaplacení členských poplatků a příspěvků nebo hracího poplatku, který si návštěvník zakoupí u správce kurtů.
 3. Vstup na tenisový kurt je povolen pouze po domluvě se správcem tenisového areálu.
 4. Rezervace tenisového kurtu nebo haly je možno provést u správce tenisového areálu na základě rozvrhu a herního plánu. Rozvrh a herní plán bude umístěn na přístupném místě v klubovně klubu.
 5. Herní hodina na tenisových kurtech a v hale je stanovena zpravidla na 60 minut.

Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Převlékání a odkládání částí oděvů je povoleno pouze v šatnách.Za odložené cennosti ( mobilní telefony, peníze, šperky, doklady apod. )TC neodpovídá.
 2. Každý návštěvník je povinen dodržovat zachovávat čistotu všech míst a zařízení tenisového areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 3. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí v areálu TC v době jejich doprovodu.
 4. Návštěvník bere na vědomí, že sportovní aktivity provozuje výhradně na vlastní nebezpečí a v případě vzniku úrazu bere za něj plnou odpovědnost.
 5. Lékárnička první pomoci se nachází u správce areálu.
 6. Vstupovat na tenisové kurty a do haly je dovoleno pouze ve sportovní obuvi vhodné pro daný povrch.
 7. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách, či dalších prostorách areálu tenisových kurtů. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce, který zajistí předání majitelům.
 8. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 9. K odkládání kol se smí používat pouze stojany na kolo. Kola a příslušenství si musí zajistit každý vlastník na vlastní náklady vhodným způsobem sám.
 10. Každý hráč je po ukončení hrací doby povinen upravit tenisový kurt podle instrukcí správce tenisových kurtů a odnést vzniklý odpad.
 11. Vstup do společenské místnosti v 1.patře je povolen pouze se svolením správce areálu nebo členů výboru TC a to v obuvi, která není znečištěná antukou.
 12. Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit u správce areálu nebo u členů výboru TC písemnou formou.
 13. Psy nebo jiná zvířata lze vést pouze na vodítku.

V areálu je zejména zakázáno :

 1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost jednotlivců a pořádek v areálu.
 2. Používat na hrací ploše koše s tenisovými míči vyjma trenérů schválených výborem tenisového klubu.
 3. Nevstupovat na dvorec v době průběhu hry.
 4. Jakýmkoliv způsobem , např. tlučení raket o zem a o oplocení ničit majetek TC.
 5. Rušit klid ostatních návštěvníků hlasitým mluvením, používáním sprostých slov, povykováním, křikem, v době zápasu nevhodným povzbuzováním, pohazováním raket a jiným nevhodným chováním.
 6. Znečišťovat prostory areálu.
 7. Požívat návykové látky.
 8. Jezdit po areálu na kole a opírat ho o oplocení sportoviště.

Vyloučení z návštěvy areálu

Z areálu bude bez nároku na vrácení poplatku vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů správce areálu, členů výboru TC nebo rozhodčích probíhajících tenisových utkáních. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou policii a Policií ČR.

Tento provozní řád schválil výbor TC a vstupuje v platnost dne 2009-11-11

Mgr. Michal Vágner
předseda tenisového klubu